Navigatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden.

1.algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van `t Ouwe Posthuys.De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van `t Ouwe Posthuys.Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.`t Ouwe Posthuys behoud zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door `t Ouwe Posthuys erkend.

1.4`t Ouwe Posthuys garandeert dat het geleverde produkt beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties

1.5 Geplaatste orders kunnen alleen binnen 48 uur geannuleerd worden.

2. levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal `t Ouwe Posthuys bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.Indien dit niet mogelijk is(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar),of er is om de andere redenen vertraging,of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van `t Ouwe Posthuys zal,behoudens tegenbewijs,zijn voldaan zodra de door `t Ouwe Posthuys gelevrde xaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,inhoudende de weigering van acceptatie,tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd,tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingenen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief btw.

3.4Prijswijzingen kunnen voorkomen.U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.ouweposthuys.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkhied.

4.Zichttermijn ?herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop,overeenkomstig de Wet verkopen op adstand(artikel7:5 BW),heeft de afnemer het recht(een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder reden te retouneren.Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan `t Ouwe Posthuys heeft teruggezonden, is de  koop een feit.De afnemer is gehouden,alvorens over te gaan tot terugzending,daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij `t Ouwe Posthuys. De afnemer dient te bewijzen dat de  geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt,bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,draagt `t Ouwe Posthuys er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending,het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2Het recht op ontbinding,zoals omschreven in het vorige lid,heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-diensten waarvan de uitvoering,met instemming van de comsument,is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

-goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is  aan schommelingen op de financiele markt,waarop de leverancier geen invloed heef- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,bijvoorbeeld maatwerk,of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,bijvoorbeeld i.v.m. hygiene of die snel kunen bederven of verouderen

4.4 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan,in de regel binnen een week(tenzij anders vermeld op de welkomspagina van www.ouweposthuys.nl) bericht en houdt `t Ouwe Posthuys uw bestelling aan . Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk i, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot ening recht of aansprakelijkheid.

5. Gegevensbeheer

5.1.Indien u een bestelling plaatst bij `t Ouwe Posthuys,dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van `t Ouwe Posthuys.`t Ouwe Posthuys houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 `t Ouwe Posthuys respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.Garantie

6.1 `t Ouwe Posthuys garandeert dat de door haar geleverde produkten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde produkt.

6.2 De garantietermijn van `t Ouwe Posthuys komt overeen met de fbrieksgarantietermijn.`t Ouwe Posthuys is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de  toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddelijk te controleren.Indien blijkt dat de  afgeleverde zaak verkeerd,ondeugdelijk of incompleet is,dan dient de afnemer(alvorens over te gaan tot terugzending aan `t Ouwe Posthuys) deze gebreken onmiddelijk te melden aan `t Ouwe Posthuys.Eventuele gebreken ef verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan `t Ouwe Posthuys schriftelijk te worden gemeld.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking(inclusief accessoires en bijhorende docamentatie) en in nieuwstaat verkerend.Ingebruikneming na constatering van gebreke,beschadiging onstaat na constatering van gebreke,bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door `t Ouwe Posthuys gegrond worden bevonden,zal `t Ouwe Posthuys naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen,met dien verstande dat de aansprakelijkheid van `t Ouwe Posthuys en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel(naar keuze van `t Ouwe posthuys) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van `T Ouwe Posthuys gedekte bedrag.Iedere aansprakelijkheid van `t Ouwe Posthuys voor enige vorm van schade is uitgesloten,waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,vegoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegend gederfde winst.

6.5Deze garantie geldt indien:A en zolang de afnemer jegens `t Ouwe Posthuys in gebreke is;B) de afnemer de geleverde zakenzelf heeft gerepareerd en/of bewertkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.C) de geleverd zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van `t Ouwe Posthuys en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;D) de ondeuglijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:-als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht(al dan niet ter reparatie) door derden-bij oververhitting door centrale of andere verwarming-bij blootstelling aan vochtigheid,extreme warmte,koude of droogte-als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is-Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik(zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing)- Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid-bij van buiten komend onheil(zoals blikseminslag,stroomuitval,natuurramoen ectect)-als u `t Ouwe Posthuys niet tijdig plaats,gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek.-als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

7.Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend,tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper,behoudt `t Ouwe Posthuys zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden `t Ouwe Posthuys slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van `t Ouwe Posthuys gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 `t Ouwe Posthuys kan niet aan hhar aanbieding worden hegouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding,danwel een onderdeel daarvan,een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen,wijzingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Ee. overeenkomst tussen `t Ouwe Posthuys en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door `t Ouwe Posthuys op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 `t Ouwe Posthuys behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen;foto`s,tekeningen ect; o.a. gegevens betreffende gewichten,kleuren,afbeeldingen van etiketten,ect op de internetsite van `t Ouwe Posthuys gelden slechts bij benadering zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 `t Ouwe Posthuys is niet aansprakelijk,indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak,alsmede elke omstandigheid,welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers,storingen in het internet,storingen in de elektriciteit,storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie,vervoersmoeilijkheden,werkstakingen,overheidsmaatregelen,vertragingen in de aanvoer,nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van `t Puwe Posthuys alsmede hulppersonen,ziekte van personeel,gebreken in hulp- en transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 `t Ouwe Posthuys behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.In geen geval is `t Ouwe Posthuys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien `t Ouwe Posthuys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.Dit geldt echter niet als het reeds geleverde cq. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkhei11.1 `t Ouwe Posthuys is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onststaan door verkeerd aanwenden van de produkten.Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.Betaling

12.1 U betaalt vooraf.

Nadat u een bestelling gedaan hebt via www.ouweposthuys.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail.Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van ons wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van `t Ouwe Posthuys.

12.2 Betaalopdrachten

betaalopdrachten voor bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht(danwel machtiging)tot betaling geeft.

12.3 De prijs

Prijswijzingen kunnen voorkomen.U vindt de meest actuelen prijzen altijd op www.ouweposthuys.nl.Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

12.4 Bijdrage bezorgkosten

Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en -gewicht conform de tarieven van TNT_post.

12.5Opgegeven saldi

De juisheid van alle door of in opdracht van `t Ouwe Posthuys opgegeven saldi staat vast,tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt.

13.Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen,voortvloeiende uit een overeenkomst tussen `t Ouwe Posthuys en koper,welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost,neemt de bevoegde rechter binnen het arroundissemnet Tiel kennis,tenzij `t Ouwe Posthuys er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de compententie van de katnrechter.

14.Klachten

Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen.

© 2009 - 2018 ouweposthuys | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie